Bankovní institut vysoká škola, a. s.

Nárožní 2600/9, 15800 Praha 5 251 114 555 info(zavináč)bivs.cz

Bankovní institut vysoká škola vznikla na jako první soukromá vysoká škola v České republice. V oblasti vzdělávání se BIVŠ zaměřila na vytvoření systému profesně orientovaného vzdělávání pro celou finanční sféru.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr
ekonomické
djordakova@bivs.cz
www.bivs.cz
Čeština
Ne
Ne
Infolinka společnosti: 251 114 555
251 114 521
Emailový kontakt: info(zavináč)bivs.cz
Informace o bakalářském studiu: mvojtiskova(zavináč)bivs.cz
Informace o magisterském studiu: jkotrbata(zavináč)bivs.cz
251 114 502


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Bankovní institut vysoká škola (dále jen BIVŠ) vznikla na základě rozhodnutí čj. 23003/99-30
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 14. 6. 1999 jako první soukromá
vysoká škola v České republice.

V roce 2001 vstoupila do BIVŠ německá vzdělávací společnost holdingového typu
COGNOS AG, a tím se BIVŠ stala první soukromou vysokou školou v České republice se
strategickým zahraničním partnerem.

Od roku 2002 v rámci externího rozvoje buduje společnost regionální konzultační střediska
v České republice a ve Slovenské republice. V oblasti vzdělávání se BIVŠ zaměřila na vytvoření systému profesně orientovaného vzdělávání zejména pro oblast bankovnictví a vůbec celé finanční sféry.

Systém studia zahrnuje především:
bakalářské studium v deseti studijních oborech, realizované formou prezenčního
a kombinovaného studia,
navazující magisterské studium ve dvou studijních oborech, realizované formou
prezenčního a kombinovaného studia,
rekvalifikační a kvalifikační programy celoživotního vzdělávání, realizované formou
kombinovaného studia v oborech Bankovnictví, Informačních technologií a Oceňování
majetku na základě pověření MŠMT.

Obecným cílem studia je poskytnout zájemcům z oblasti bankovnictví, finanční sféry, práva,
ale i z dalších oblastí, možnost získání profesně orientovaného vysokoškolského vzdělání
i s ohledem na to, že podobné studijní obory nejsou v současné době na žádné veřejné
vysoké škole v ČR.

Studium by mělo přispět ke snížení existujících rozdílů mezi teoretickou náplní učiva na
veřejných vysokých školách a praktickými požadavky pojišťovnictví, bankovního
a finančního sektoru jako celku i jednotlivých bankovních domů. Posluchači se připravují
pro výkon nejrůznějších praktických činností, jako jsou obchodní činnosti bank, klientské
a mezibankovní obchody, právní administrativa včetně elektronického obchodování,
specializované bankovní činnosti komerčního, investičního nebo mezinárodního charakteru,
řízení systému bankovní bezpečnosti a činnosti typické pro výkon manažerských funkcí na
všech úrovních bankovního managementu a využití informačních technologií v řízení. Mezi
typické činnosti, kterými se absolventi studijního oboru informační technologie budou
zabývat v praxi, patří zpracování informací v podniku, správa databází, dále pak řízení,
správa a údržba informačních systémů, plánování a řízení projektů informačních systémů,
analýza rizik a kontrola jakosti (audit) informačních systémů.


500 Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
21/01/09, 11/02/09, 18/03/09, 15/04/09, 20/05/09, 24/06/09, 19/08/09, vždy od 13:00 do 17:00


Bankovní management
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Studium v oboru Bankovní management v rámci bakalářského studijního programu Bankovnictví bylo na BIVŠ zahájeno v akademickém roce 1999/2000. Studium je zaměřeno především na teoretickou přípravu studentů k práci ve finančnictví a v dalších oblastech řízení ekonomických procesů na úrovni podniků a národního hospodářství. Vedle toho studium poskytuje poznatky o metodách a postupech práce, které jsou bezprostředně použitelné v aktuálních resp. nově se utvářejících podmínkách pro činnost podnikatelských subjektů a institucí státní správy.

Informační technologie
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Studium v oboru Informační technologie v rámci bakalářského studijního programu Bankovnictví bylo na BIVŠ zahájeno v akademickém roce 2001/2002. Studijní obor je orientován na širokou oblast uchazečů včetně bankovní, finanční a státní sféry. Je zaměřen jednak na profesní přípravu pracovníků, kteří zajišťují provoz a správu informačních systémů, jednak na přípravu kvalifikovaných uživatelů, tj. pracovníků, kteří nejsou specialisty v oblasti informatiky, ale jsou ve výkonné nebo manažerské roli za zpracování informací a jejich ochranu odpovědni.

Oceňování majetku
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Studium v tomto oboru v rámci bakalářského programu Bankovnictví bylo na BIVŠ zahájeno v akademickém roce 2002/2003. Studijní obor je orientován na širokou oblast uchazečů o studium včetně pojišťovací, bankovní, finanční a státní sféry. Je zaměřen na profesní přípravu pracovníků, kteří zajišťují oceňování majetku, úvěry, rizikové úvěry a další související oblasti.

Pojišťovnictví
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Studijní obor Pojišťovnictví je zaměřen především na vzdělávání pracovníků pojišťoven, pracovníků bank, zodpovědných za nabídku bankopojištění a pojistných produktů, pracovníků finančního sektoru, makléřských společností, pojišťovacích zprostředkovatelů, samostatných likvidátorů pojistných událostí a jejich seznámení s novými poznatky, metodami a formami práce. Jeho cílem je příprava kvalifikovaných odborníků, kteří si osvojili konkrétní znalosti a dovednosti potřebné pro zajištění odborných činností v pojišťovnictví a finanční sféře. Toto studium je vhodné i pro pracovníky jiných (nefinančních) oblastí, které s výše jmenovanými institucemi spolupracují.

Právní administrativa v podnikatelské sféře
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Studium v tomto oboru v rámci bakalářského programu Bankovnictví bylo na BIVŠ zahájeno v akademickém roce 2002/2003. Studijní obor je orientován na okruh uchazečů o studium z oblasti podnikatelské sféry různých sektorů i orgánů a institucí veřejného sektoru. Je zaměřen na přípravu pracovníků, vykonávajících odborné a řídící funkce v institucionálně širokém spektru aplikace práva.

Makléř
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Bakalářský studijní obor Makléř studijního programu Bankovnictví svým tematickým strukturováním a cílením na potřeby praxe garantuje připravenost absolventů k odborně a manažersky náročné práci.

Ekonomika a management malého a středního podnikání
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Cílem studia oboru Ekonomika a management malého a středního podnikání je příprava kvalifikovaných odborníků pro oblast ekonomiky a řízení malého a středního podnikání, kteří mají potřebné znalosti jak ze základních ekonomických disciplín, tak i účetnictví, finanční analýzy a právních oborů spojených s touto činností. Studijní obor svým tematickým strukturováním a cílením na potřeby praxe garantuje připravenost absolventů k odborně a manažersky náročné práci v podnicích a firmách s rozličným zaměřením své odborné činnosti, v poradenských společnostech, stejně jako v orgánech a institucích veřejného sektoru.

Veřejná správa a Evropská unie (EU)
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Absolvent bakalářského studia oboru „Veřejná správa a Evropské unie“ je cíleně připravován na výkon funkcí ve státní správě, nebo veřejné správě na úrovni nižších územních jednotek, a to zejména ve vztahu k EU. Profesně odpovídá funkci „administrátora“ v nomenklatuře evropských institucí. Absolvent se proto může rovněž ucházet o práci v orgánech EU. Bakalář bude teoreticky i prakticky vychováván pro pochopení a správné uplatnění acquis, aby mohly být naplněny všechny převzaté závazky EU a současně v maximální možné míře mohlo být využito členství ČR v EU. Absolvent bude proto schopen orientovat se v reformních návrzích na úpravu pravidel a vztahů v EU ve vztahu k naplnění potřeb občanů ČR.

Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 49400 Kč
 • 46000 Kč
Čeština
Studijní obor svým tematickým strukturováním a cílením na potřeby praxe garantuje připravenost absolventů k odborně a manažersky náročné práci v obchodních firmách, neziskových organizacích, příspěvkových organizacích se zaměřením na oblast zdravotnictví a sociálních služeb, v poradenských společnostech, stejně jako v orgánech a institucích veřejného sektoru spojených s danými oblastmi. Absolventi oboru Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb mají teoretické znalosti a praktické poznatky z ekonomických, přírodovědných, pedagogicko-psychologických, sociálních a právních oblastí. Potřebné základní znalosti mají také ze statistiky a informatiky.

Finance
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 53000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Studijní obor Finance navazuje bezprostředně na bakalářské studium v oboru Bankovní management. Ke studiu mohou být přijati uchazeči ze všech studijních oborů BIVŠ a uchazeči z jiných příbuzných studijních oborů vysokých škol v ČR. Magisterské studium svým tematickým strukturováním a cílením na potřeby praxe garantuje připravenost absolventů k odborně a manažersky náročné práci v bankách, pojišťovnách a ostatních institucích finančního trhu, ve firmách (zejména ve finančních a právních útvarech), stejně jako v orgánech a institucích veřejných financí a dalších oblastech veřejného sektoru.

Informační technologie a management (IT)
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 53000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Navazující magisterský studijní program svým tematickým strukturováním a cílením na potřeby praxe garantuje připravenost absolventů k odborně a manažersky náročné práci v bankách, pojišťovnách a ostatních institucích finančního trhu, ve firmách (zejména ve finančních a právních útvarech), stejně jako v orgánech a institucích veřejných financí a dalších oblastech veřejného sektoru.