Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc - Hodolany +420 587 332 311 mvso@mvso.cz

Moravská vysoká škola Olomouc si klade za cíl poskytnout absolventům teoretické znalosti a praktické dovednosti, které mohou být využity jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejné a státní správě.


Vysoká
Olomoucký
Bc.
ekonomické
26867184
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz
Čeština
Ne
Ne
Sekretariát: +420 587 332 311
Sekretariát: mvso@mvso.cz
+420 587 332 311
Jedná se o školu, kde je výuka teoretických základů bezprostředně propojována s praktickou činností. Studium ve vyšších ročnících postupně přechází do projektově orientovaných forem práce, které jsou soustředěny na řešení konkrétních problémů praxe.


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Moravská vysoká škola Olomouc je soukromá neuniverzitní vysoká škola. Studijní program bakalářského stupně si studenti mohou zvolit jak ve formě prezenční, tak i v kombinované.
Charakter Olomoucké kraje se během posledních dvou desítek let citelně mění a po stránce ekonomické nabývá výrazných kvalitativních posunů. Značná poptávka po specializovaných odbornících z oblasti ekonomie a managementu a zároveň chybějící vzdělávací článek této profilace v Olomouckém kraji byl hlavním impulsem pro vznik vysokoškolské instituce. Ta si dala za cíl vychovávat vysokoškolsky vzdělané a jazykově vybavené odborníky pro ekonomicko-manažerské profese, především pro řízení organizací a firem výrobního a obchodního zaměření, a rovněž vyškolit specialisty pro státní správu nebo sektor služeb.
MVŠO přináší do regionu ekonomicko-manažerské vzdělávání a rozvíjí ho s pomocí teoretických základů získaných z oblasti právní, sociální, matematické a z oboru informačních technologií. Tímto způsobem lze nejen dosáhnout rychlého přínosu pro region (vzdělání řídících pracovníků), ale i nových podnětů pro výzkumnou a vývojovou činnost jak pracovníků MVŠO, tak spolupracujících vysokých škol.
Moravská vysoká škola Olomouc si klade za cíl poskytnout absolventům teoretické znalosti a praktické dovednosti, které mohou být využity jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejné a státní správě. Prioritní pak je podnikatelská oblast s důrazem na malé a střední podniky.
Důsledně je ve všech aktivitách uplatněn důraz na praktické využití poznatků v regionu Olomouckého kraje, ať již odbornou praxí studentů během studia, tak i přednáškovou či jinou vzdělávací činností zaměřenou na podnikatele a ostatní instituce.27/02/09, dodatečné přihlášky pro II. kolo: 24/07/09
22/06/09 – 26/06/09, 10/08/09 – 14/08/09, dále pak individuálně dle dohody
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
13. 6. 2009

Přijímací zkouška se skládá z:
  • písemné části,
  • ústního (motivačního) pohovoru.

Pro písemnou i ústní část budou požadovány znalosti v rozsahu učební látky gymnázií (všeobecný přehled, jazyková /s preferencí anglického jazyka/ a počítačová gramotnost, ekonomie). Výsledky přijímacích zkoušek budou uveřejněny do 15 dnů na Internetu, uchazeč je obdrží poštou do 30 dnů.
Podniková ekonomika a management
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 30000 Kč
 • 30000 Kč
Čeština
Z hlediska rozvoje regionu je cílem tohoto studijního oboru přispět ke zlepšení situace v kvalifikaci pracovníků na středním stupni řízení podnikové sféry a podpořit rozvoj malého a středního podnikání. Důraz je kladen zejména na organizační, projektovou a procesní stránku řízení a vnější komunikaci podniku s okolím. Absolventi k takto pojatému výstupu vzdělání budou vybaveni odpovídajícími vědomostmi, dovednostmi i návyky. Výuka ve studijním oboru bude podporovat i v tomto směru žádoucí vlastnosti osobnosti absolventů.

Management a ekonomika ve veřejném sektoru
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 30000 Kč
 • 30000 Kč
Čeština
Cílem oboru je výchova odborně vzdělaných lidí v oblasti státní, veřejné i samosprávní služby. Vznik oboru je reakcí na potřeby existence odborně fundovaných úředníků majících především značné znalosti z oblasti práva a ekonomiky v kontextu s právem a ekonomickými zvyklostmi států Evropské unie. Cílem je rovněž zvýšení ekonomických znalostí a schopností odborné komunikace s podnikatelskou sférou.

Podnikové informační systémy
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 30000 Kč
 • 30000 Kč
Čeština
Absolvent bude schopen objasnit podstatu problému a navrhnout nebo ověřit realizaci odborných opatření spojených s informatickými službami nebo s rekonstrukcí těchto služeb. Absolvent bude kompetentní ke kontrole nebo koordinaci procesů nezbytných k řízení a k plánování rozvoje informační podpory řízení. Profil absolventa studijního oboru odpovídá evropskému standardu v této oblasti.