Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o.,

Roháčova 63, 130 00 Praha 3 +420 267 199 012 cinger.frantisek@ujak.cz

Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) je první soukromou univerzitou, která se orientuje především na oblasti pedagogiky, andragogiky, dalších společenských věd a ekonomiky.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr, MBA, doktorské
humanitní
46358978
cinger.frantisek@ujak.cz
www.ujak.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení: +420 267 199 012
Studijní oddělení: +420 267 199 014
Studijní oddělení: +420 267 199 006
Studijní oddělení: cinger.frantisek@ujak.cz
Studijní oddělení: sonkova.marketa@ujak.cz
Studijní oddělení: hrochova.monika@ujak.cz
+420 267 199 009


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Škola nabízí studium v prezenční nebo kombinované formě. Kombinovaná forma studia u všech oborů (z větší části distanční) umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání - student studuje převážně samostatně s podporou osobního konzultanta, prezenční výuka je omezena na přednáškové a diskusní tutoriály.
Program MBA zaměřený na rozvoj lidských zdrojů a EU - Pedagogické studium pro učitele a vychovatele (doplňkové pedagogické studium) - Výchovné poradenství - Speciální pedagogika - Výuka cizích jazyků + eurocertifikáty.

Veškeré informace mailem nebo telefonicky na studijním oddělení
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
23/02/09, 26/02/09
UJAK pořádá pro zájemce polodenní informační a motivační kurz.


Vzdělávání dospělých - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je rozvinout znalost pedagogiky a dalších společenskovědních oborů a dále specializovaných pedagogických profesně orientovaných znalostí a dovedností požadovaných pro široké uplatnění v andragogické praxi.

Speciální pedagogika - vychovatelství - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je rozvinout v nezbytné míře znalost pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších společenskovědních oborů. Studium je orientováno především na rozvoj praktických dovedností umožňujících uplatnění ve speciálně pedagogických zařízeních a dalších institucích orientujících se na práci s handicapovanými.

Sociální a masová komunikace - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je rozvinout znalosti společenských věd nutných pro porozumění společenské komunikaci zvláště v organizované masové komunikaci a se specifičností komunikace mediální. Studium vychází z hlubokého zvládnutí teorie profilových disciplín a jejich aplikace na praktické činnosti v oboru.

Evropská hospodářskosprávní studia - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Studium uvedeného oboru má zásadně ekonomický rozměr. Základním cílem studijního oboru je rozvinout u studujících kvalitní znalost ekonomiky a příbuzných společenskovědních oborů. Studium je orientováno především na získání a rozvoj praktických znalostí a dovedností umožňujících uplatnění v širokém spektru ekonomických a správních činností.

Management cestovního ruchu - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je rozvinout znalost teorie cestovního ruchu, ekonomiky, souvisejících společenskovědních oborů (pedagogika, andragogika, sociologie, řízení lidských zdrojů), personalistiky a řízení cestovního ruchu a dalších profesně orientovaných disciplín nutných pro široké uplatnění v oblasti rozvoje a řízení cestovního ruchu včetně cizích jazyků.

Právo v podnikání - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je rozvinout znalost právní problematiky, ekonomie a dalších společenskovědních oborů tak, aby absolvent byl schopen úspěšně pracovat v institucích zabývajících se podnikatelskou činností.

Manažerská studia - řízení lidských zdrojů - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Studium uvedeného oboru má psychologický základ - je postaveno na znalostech psychologie a směřuje k porozumění psychologickým aspektům řízení lidí v pracovním procesu. Těžištěm studia jsou vědomosti a dovednosti z oblasti managementu, psychologie a souvisejících oborů tak, aby bylo dosaženo jejich vzájemného propojení v práci s lidmi. Profilové studijní předměty: management, personální management, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie lidské komunikace, psychologie práce, psychologie řízení, metody řízení lidských zdrojů, personalistika atd. Formou volitelných studijních bloků lze prohloubit znalosti v dalších oblastech (rozhodování, koučování atd.)

Audiovizuální komunikace a tvorba - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je připravit absolventa na všestranné využití jeho tvůrčího a kreativního potenciálu v umrělecké a mediální oblasti. Studium je orientováno na vyvážené získávání poznatků z teorie dramatických umění, historie divadla a filmu a jejich aplikaci v praxi, využití ve vlastní tvúrčí činnosti a její veřejné prezentaci. Absolvent oboru se může uplatnit jako scénárista a dramaturg v televizi, filmu, divadle, kulturních zařízeních institucích, může své autorské dovednosti využít i jako moderátor či prezentátor.

Scénická a mediální studia - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 48000 Kč
 • 48000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je připravit absolventa pro působení jak teoreticky tak prakticky v oborech souvisejících se scénickou tvorbou a médii. Studium je orientováno na získávání hlubších poznatků z teorie dramatických umění, historie divadla, televize, filmu a nových médií, a schopnost tyto poznatky využít jak v dalším odborném působení v oboru teatrologie, tak aplikovat v praxi, využití ve vlastní umělecké činnosti, zejména v profesi dramaturga, lektora dramaturgie, spolutvůrce nových trendů v moderním scénickém umění atd. Vedle toho bude obor věnovat velkou pozornost oblasti hodnocení uměleckého díla, umělecké kritice, schopnosti reflektovat dílo, zasadit je do teoretických i historických souvislostí, rozpoznat jeho kvality a vyjádřit je adekvátní formou.

Andragogika - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 50000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je připravit fundované experty pro široké uplatnění v řídící a výchovné práci s lidskými zdroji.

Speciální pedagogika - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 50000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Základním cílem studijního oboru je připravit fundované odborníky pro široké uplatnění ve výchovné , diagnostické , poradenské a řídící práci ve speciálně pedagogických zařízeních.

Speciální pedagogika - učitelství - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 50000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Do studia se mohou hlásit všichni uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium speciální pedagogiky. Zájemci z jiných společenskovědních oborů mohou absolvovat nejprve program CŽV, kterým získají speciálně pedagogickou kvalifikaci. Základním cílem studijního oboru je připravit fundované odborníky pro uplatnění v učitelské praxi na 1. stupni škol pro mládež se specifickými vzdělávacími potřebami a na 1. stupni základních škol.

Sociální a masová komunikace - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 50000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Studium navazujícího magisterského oboru "Sociální a masová komunikace" poskytuje klasické magisterské vysokoškolské vzdělání navazující na předchozí studium bakalářské. Výsledkem jsou hluboké teoretické znalosti a dovednosti bezprostředně aplikovatelné v praxi. Jednotlivé studijní předměty jednoznačně odlišují dvě základní polohy mediálních studií - tj. oblast žurnalistické povahy a oblast komerční komunikace, což je zvýrazněno i systémem povinně volitelných předmětů. Základním cílem studia oboru je rozvinout hluboké znalosti sociální a masové komunikace na bázi konsekventních společenskovědních oborů a tento obecný společenskovědní základ promítnout do specializovaných znalostí a dovedností v oboru sociální a masové komunikace v prostředí médií. Profilové studijní předměty: Obecný teoretický společenskovědní a odborný základ studia je dán především studijními předměty: pedagogikou, psychologií, sociologií, politologií, teorií masové a mediální komunikace atd. Speciální znalosti a dovednosti jsou orientovány jednak směrem k žurnalistice, jednak směrem k marketingové komunikaci. Určují je především předměty: soudobé trendy v žurnalistice, televizní dramaturgie a programová skladba, rozhlasová dramaturgie a programová skladba, atd., respektive soudobé trendy v marketingové komunikaci, teorie a dějiny marketingové komunikace, komerční a nekomerční marketing, atd. a jsou prohloubeny povinně volitelnými bloky směřujícími jednak kmarketingové strategii a tvorbě, jednak kžurnalistické tvorbě v médiích.

Evropská hospodářskosprávní studia - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
Čeština
Základním cílem studijního oboru je rozvinout u studujících hlubokou znalost ekonomiky a příbuzných společenskovědních oborů. Studium je orientováno na přípravu odborníků specialistů zejména pro ty oblasti společenského života, kde je vyžadována systematická řídící hospodářská a správní činnost, především na úrovni EU. Profilové studijní předměty: politická a hospodářská geografie zemí EU, základy právních systémů zemí EU, makroekonomie, mikroekonomie, transitivní ekonomiky, strategický marketing, ekonomika podniku, personální management, mezinárodní finance atd.

Speciální pedagogika - doktorské studium
individuální plán
doktorské
 • 1 rok
 • 3 roky
 • 50000 Kč
Čeština
Základním cílem doktorského studia je připravit fundované vědce s perspektivou akademické kariéry, či samostatné vědecké práce ve vědeckých institucích.