Vysoká škola podnikání, a. s.

Michálkovická 1810/181, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava +420 595 228 111 martina.holusova(zavináč)vsp.cz

Podstatou studia na Vysoké škole podnikání, a.s. je vychovávat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech.


Vysoká
Moravskoslezský
Bc., Ing/Mgr
ekonomické
studijni(zavináč)vsp.cz
portal.vsp.cz
Čeština
Ne
Ne
Hlavní kontakt: +420 595 228 111
studijní oddělení (prezenční studium) : +420 595 228 139
studijní oddělení (kombinované studium) : +420 595 228 110
Tajemnice rektorátu: martina.holusova(zavináč)vsp.cz
studijní oddělení (prezenční studium) : antanina.bako(zavináč)vsp.cz
studijní oddělení (kombinované studium) : simona.sirotkova(zavináč)vsp.cz
+420 595 228 199


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Vysoké škole podnikání, a.s., státní souhlas působit jako vysoká škola s akreditací pro bakalářský studijní program Ekonomika a management , studijní obor Podnikání, dne 29. května 2000, a to pro prezenční (denní) a kombinovanou (dálkovou) formu studia. V roce 2001 škola získala akreditaci pro dva nové studijní obory prezenčního studia Informatika a internet v podnikání a Podnikání a management v obchodu. V roce 2002 rozšířila škola studijní nabídku o obor Podnikání a management v životním prostředí. Podstatou studia na Vysoké škole podnikání, a.s. je vychovávat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech.
Počet studentů Vysoké školy podnikání, a.s., již přesáhl v akademickém roce 2006 - 2007 hranici 3000 osob. Studium v bakalářských studijních programech - 6 semestrů v denním studiu, 7 semestrů v kombinovaném studiu - je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům školy je udělen titul bakalář. Loni poprvé také titul inženýr prvním téměř třem desítkám absolventům akreditovaného navazujícího magisterského studia oboru podnikání. S cílem zvýšit dostupnost kombinovaného bakalářského i magistrského studia a vytvořit co nejlepší časové i ekonomické podmínky pro studenty, zřídila Vysoká škola podnikání, a.s. ve vybraných regionech konzultační střediska s odpovídajícím materiálním a technickým vybavením. V současné době disponuje škola šesti konzultačními středisky se sídlem v Bruntále, Jeseníku, Olomouci, Písku, Praze a Třinci. V Novém Jičíně funguje pobočka poskytující kombinované i prezenční bakalářské studium.
Významné místo v aktivitách Vysoké školy podnikání, a.s. má také odborná a tvůrčí činnost. Škola pořádá konference, semináře a další odborné akce a spolupracuje na projektech v rámci regionu, České republiky i Evropské unie.

15/04/2009, 13/05/09, 24/06/09, 08/07/09, 09/08/09, 26/08/09, 14/09/09 - pro bakalářské studium
500,- Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Podmínky přijetí:

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení), absolvování přijímacího řízení.  Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Termín vyplnění on-line přihlášky je také týden před termínem přijímacího řízení a není již nutné přihlášku vyplňovat ve fyzické podobě.
Podnikání a management v životním prostředí - bakalářské
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 34800 Kč
Čeština
Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v podnicích a institucích, při jejichž činnosti vznikají odpady, ve společnostech a podnicích jichž se týká zavádění systémů integrované prevence znečištění (IPPC), dále jako zástupci firem pro vedení a zavádění Ekologických manažerských systémů (EMS) a pro poradenství ISO. Dále ve firmách zpracovávajících dokumentace pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí a v odpovídajících funkcích státní správy, ve školství a výzkumu, ve správách národních parků, chráněných krajinných oblastí apod. Absolventi budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé v oblastech nakládání s odpady, ochrany ovzduší či ochrany vod a půdy.

Podnikání a management v obchodu - bakalářské
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 34800 Kč
Čeština
Absolventi budou vykonávat profese spojené s řízením malého a středního obchodního podniku a uplatnit se i ve větších velkoobchodních a maloobchodních firmách a obchodních odděleních podniků na úrovni středního a nižšího managementu. Absolventi budou schopni zastávat funkce, jako jsou obchodní ředitel, obchodní manažer, manažer prodeje, manažer exportu, vedoucí obchodní skupiny, manažer pro klíčové zákazníky, manažer výzkumu trhu. Absolventi budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé zejména ve sféře obchodu a služeb.

Informatika a Internet v podnikání - bakalářské
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 34800 Kč
Čeština
Absolventi tohoto studijního oboru mohou pracovat ve funkcích a povoláních informačně ekonomických specialistů, informačních manažerů a stratégů. Mohou vykonávat profese ekonoma a logistika se znalostí informačních systémů a technologií. Mezi jejich profilové dovednosti patří komunikační a jazykové znalosti, práce s databázemi, vyhledávání a třídění informací pomocí internetu ve vazbě na podnikatelskou praxi a znalosti z oblasti elektronického obchodování.

Podnikání - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 34800 Kč
 • 32800 Kč
Čeština
Absolventi studijního oboru Podnikání se mohou uplatnit v podnicích všech právních forem, zejména v profesích spojených s řízením podniků, jako jsou obchodník, účetní, logistik, finanční odborník, prokurista, personální manažer, produkt manažer a projekt manažer. Uplatní se i v profesích vedoucích a řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu ve větších podnicích. Budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé v resortech malého a středního podnikání.

Podnikání - magisterské
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2,5 roku
 • 38800 Kč
 • 36800 Kč
Čeština
Studium navazujícího magisterského programu oboru Podnikání předpokládá zvládnutí teoretických poznatků oboru a položení základů pro vytváření praktických dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon řídících funkcí na úrovni středního a vrcholového managementu ve firmách vlastněných jak domácím, tak zahraničním kapitálem. Program studia vyváženě odráží vztahy mezi ekonomickou vysokoškolskou orientací a profesními cíli tak, aby absolvent byl schopen odpovídajícím způsobem aplikovat nabyté znalosti makroekonomie i mikroekonomie, ekonomiky podnikání, managementu a dalších znalostí na sféru řízení, do sociální a personální práce.